Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Regulaminy

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii Covid-19
1. Zapewniono użytkownikom środki do dezynfekcji.
2. Użytkownicy dezynfekują lub myją dłonie przy wejściu.
3. Zapewniono sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach.
4. Korzystanie z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra).
5. W bibliotece jednorazowo może przebywać 6 osób, nie licząc bibliotekarzy (np.2 osoby mogą korzystać z czytelni, 3 osoby z ICIM, 1 wypożyczać/oddawać książki). Wyjątkiem od reguły 1 osoby przy ladzie bibliotecznej jest sytuacja korzystania z biblioteki przez
ucznia z nauczycielem wspomagającym.
7. Godziny pracy biblioteki szkolnej dostosowane są do potrzeb użytkowników, z uwzględnieniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję. Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony w widocznym miejscu.
8. Zawiesza się czasowo możliwość samodzielnego wyboru książek oraz korzystania przez uczniów z komputerów i z czytelni podczas przerw.
9. Zaleca się korzystanie z katalogu online do sprawdzania zasobów biblioteki –
https://molnet.edu.lublin.eu/ .
10. Istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia bibliotekarzowi zapotrzebowania na konkretną książkę poprzez dziennik elektroniczny.
11. Przyjęte książki, oznaczone datą zwrotu zostaną odłożone na okres 2 dni. Odizolowane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na okres kwarantanny, a po tym okresie włączone do użytkowania.
12. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii i przebywający w bibliotece pod opieką nauczycieli bibliotekarzy stosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Ich liczba ogranicza korzystanie z czytelni i ICIM przez innych użytkowników

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły oraz absolwenci.
 2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie zatrudnienia, rodzice na podstawie konta dziecka, absolwenci po wpłaceniu kaucji wyznaczonej przez bibliotekarza.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 4. W uzasadnionych wypadkach biblioteka może zwiększyć ilość wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko i nie powinien ich przekazywać innym osobom.
 6. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki muszą być zwrócone.
 7. Wypożyczone książki trzeba szanować. Wypożyczony egzemplarz należy dokładnie przejrzeć i dostrzeżone uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić.
 8. Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza o podobnej wartości.
 9. Z czytelni można korzystać w czasie dużych przerw, przed i po lekcjach.
 10. Materiały biblioteczne potrzebne na lekcje będą wydawane uczniom wytypowanym przez wychowawcę.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza.

 

RGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

 1. ICIM służy edukacji, samokształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, wyrobieniu u uczniów umiejętności właściwego korzystania z różnych źródeł informacji i przetwarzania ich na własne potrzeby oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

 2. W ICIM realizowane są zajęcia z edukacji medialnej. Uczniowie uczą się właściwego odbioru i wykorzystania środków masowego przekazu poprzez oglądanie ekranizacji lektur szkolnych, wartościowych filmów fabularnych i animowanych, filmów edukacyjnych i popularnonaukowych.

 3. Z centrum mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 4. ICIM jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej, uczniowie mogą korzystać z centrum przed lub po lekcjach.

 5. Z centrum można korzystać za zgodą bibliotekarza.

 6. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, stanowisko komputerowe, program, z którego się korzystało, temat poszukiwań).

 7. Bez zgody bibliotekarza nie wolno zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.

 8. Jedno stanowisko komputerowe jest przeznaczone dla jednej osoby.

 9. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godz., z możliwością przedłużenia czasu pracy w przypadku konieczności dokończenia zadania.

 10. Istnieje możliwość zarezerwowania komputera na następny dzień.

 11. Korzystając z sieci Internet nie należy wchodzić na strony niepożądane, niedozwolone dla dzieci. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają uczniowie przygotowujący się do zajęć.

 12. Nie wolno instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu, w tym zmian na pulpicie.

 13. Istnieje możliwość wydrukowania potrzebnych materiałów edukacyjnych.

 14. Wszelkie problemy związane z obsługą komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.

 15. Przy stanowisku komputerowym niedopuszczalne jest jedzenie i picie napojów.

 16. Pracując przy komputerze należy zachowywać się spokojnie, aby nie utrudniać pracy innym użytkownikom ICIM i korzystającym z czytelni.

 17. Nieprzestrzeganie przepisów regulaminu skutkuje zakazem pracy przy komputerze na okres wskazany przez bibliotekarza.