Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Wolontariat w SP25

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25

IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE

Podstawa prawna funkcjonowania wolontariatu:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów –

– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 9.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – art. 2 pkt 3, art. 43, art. 44 ust. 1, ust. 5.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wolontariacie należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.

2) Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym.

3) Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do całej społeczności szkolnej, ludzi którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

I. Postanowienia ogólne

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

1. Koło jest organizacją działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynatorzy, którzy czuwają nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.

4. Członkami Koła mogą być uczniowie szkoły, którzy chcą działać na rzecz innych.

5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

6. Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z Samorządem Uczniowskim.

7. Na zakończenie każdego roku szkolnego koordynatorzy przygotowują sprawozdanie z działalności Koła.

II. Cele działania

1. Angażowanie do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2. Rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

3. Aktywizowanie do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi na zasadzie wolontariatu w środowisku lokalnym.

III. Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 • spotkania, gazetkę ścienną, stronę internetową szkoły.
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła,
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.
 • współpracę z parafią św. Mikołaja w Lublinie.
 • Pomoc koleżeńska w nauce.

IV. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontariackie w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole.

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatorów w realizacji swoich działań w ramach pracy Koła.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

6. Wszystkie podejmowane przez wolontariusza działania będą zgodne z zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią Covid-19.

V. Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 • realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
 • systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,
 • jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 • godnie reprezentuje szkołę,
 • działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,
 • wolontariusze który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • uwaga pozytywna w dzienniku elektronicznym
 • pochwałę na forum szkoły lub na stronie internetowej szkoły.
 • wręczanie listów pochwalnych lub dyplomów wolontariuszom,

2. Wolontariusz, który wypracował liczbę 15 godzin uczestnicząc w działaniach wolontariackich, otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

VII. Organizacja

1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu.

2. Pracą Koła kierują koordynatorzy, do zadań których należą:

a) planowanie kierunków działań,

b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,

c) wspieranie wolontariuszy w działaniach,

d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

e) inspirowanie członków do podejmowania działań,

f) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

g) stały kontakt z Dyrekcją szkoły.

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia głownie po zajęciach dydaktycznych, w wyjątkowych sytuacjach w godzinach nauki szkolnej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatorów i Dyrektora Szkoły.

2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.